Concurs ocupare post paznic

Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr” Sibiu, cu sediul în Sibiu, str. Gheorghe Lazăr nr. 1-3,  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de PAZNIC.

 • Condiţii generale de participare la concurs:
  • are cetățenia română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  • cunoaște limba română, scris și vorbit;
  • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale pentru postul vizat;
  • are capacitate deplină de exercițiu;
  • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  • îndeplinește condițiile de studii și de vechime precum și celelalte condiții specifice menționate mai jos;
  • nu a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
 • Condiții specifice de participare la concurs:
  • studii medii, minim 10 clase;
  • calificare agent de securitate/pază și ordine;
  • vechime în muncă minim 3 ani;
  • obținerea unui punctaj de minim 50 puncte atât la proba scrisă a concursului cât și la proba interviu.

Candidații își vor depune dosarele la secretariatul Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, Sibiu până la data de 06 octombrie 2022

 • Dosarul pentru concurs va conține:
  • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
  • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
  • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
  • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
  • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 • Concursul se va organiza conform calendarului următor:
  • depunerea dosarelor – până în data de 06 octombrie 2022, între orele 09.00-14.00
  • selecția dosarelor – 07 octombrie 2022
  • proba scrisă – 10 octombrie 2022, ora 11.00
  • interviu – 11 octombrie 2022, ora 12.30
  • afișarea rezultatelor – 12 octombrie 2022 ora 8.00
  • depunerea eventualelor contestații – 12 octombrie 2022, între orele 8.00-10.00
  • afișarea rezultatelor finale – 13 octombrie 2022

Bibliografie:

 • LEGEA NR. 333 DIN 8 IULIE 2003 PRIVIND PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR – PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • HOTĂRÂREA NR. 301/2012 PENTRU APROBAREA NORMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A LEGII NR. 333/2003 PRIVIND PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR, VALORILOR ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR – GUVERNUL ROMÂNIEI
X