Concurs post secretar-șef

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu, cu sediul în Sibiu, jud. Sibiu, str. Gheorghe Lazăr nr. 1-3, organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de SECRETAR ŞEF – I S, conform H.G. 286/2011, modificată şi completată de H.G. 1027/2014.

Concursul se va desfăşura la sediul instituției, astfel:

 • Depunerea dosarelor – 23.08.2022 – 05.09.2022, interval orar 1000 – 1300
 • Selecția dosarelor – 05.09.20222, interval orar 1400 – 1500
 • Afişarea rezultatelor – 05.09.20222, ora 1500
 • Depunere contestaţii dosare – 06.09.2022, interval orar 0900 – 1000
 • Afişarea rezultatelor după contestaţii – 06.09.20222, ora 1100
 • Proba scrisă – 13.09.2022, ora 900 – 1200
 • Afişarea rezultatelor probei scrise – 13.09.2022, ora 1400
 • Depunerea contestaţiilor – 14.09.2022, ora 900 – 1000
 • Afişarea rezolvării contestaţiilor – 14.09.2022, ora 1100
 • Proba interviu – 15.09.2022, ora 900
 • Afișarea rezultatelor finale – 15.09.2022, ora 1400

CONDIŢII SPECIFICE PENTRU OCUPAREA POSTULUI:

 • studii: superioare finalizate
 • vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor: minim un 1 an
 • cunoştinţe privind încadrarea şi salarizarea personalului angajat în instituţiile publice
 • cunoştinţe de utilizare şi operare PC – pachet Microsoft Office
 • cunoştinţe de utilizare a softurilor EDUSAL / REVISAL / SIIIR
 • disponibilitate la timp de lucru prelungit
 • abilităţi de muncă în echipă
 • capacitatea de a lua decizii eficiente

DOSARUL DE CONCURS TREBUIE SĂ CONŢINĂ:

 • cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției;
 • CV format european;
 • copia actului de identitate;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 • carnetul de muncă, în original și copie/ copie REVISAL sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă/specialitate;
 • cazier judiciar;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare;
 • alte documente relevante pentru desfașurarea concursului.

Actele prevăzute pentru dosarul de concurs vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

TEMATICA CONCURSULUI DE OCUPARE A POSTULUI DE SECRETAR ȘEF:

 1. Organizarea sistemului de învățământ preuniversitar
 2. Încadrarea personalului în învățământul preuniversitar
 3. Particularități ale salarizării în învățământul preuniversitar
 4. Actele de studii-tipuri, condiții de eliberare, modul de completare
 5. Duplicate ale actelor de studii
 6. Documente școlare
 7. Acordarea burselor școlare, Euro 200 și a altor ajutoare sociale pentru elevi
 8. Arhivarea și circuitul documentelor
 9. Întocmirea și gestionarea bazelor de date EDUSAL, REVISAL, SIIIR

BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ:

 1. Legea 1/ 2011 — Legea educației naționale cu completările și modificările ulterioare
 2. Regulamentul de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar
 3. Legea-cadru 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
 4. HG 250/1992 actualizată — privind concediile de odihnă și alte concedii ale salariaților din administrația publică, din regiile autonome cu specific deosebit și din unitățile bugetare
 5. HG 286/2010 privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a condițiilor de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 6. Norme metodologice privind efectuarea concediului de odihnă pentru personalul didactic aprobate cu Ordinul 5559/7.10.2011
 7. Criterii de normale a personalului didactic auxiliar și nedidactic potrivit Notificării MEN 4499/1999
 8. HG 1294/2004 — acordarea ajutorului financiar “Euro200”
 9. Ordin 5576/2011 și ordin 3470/7.03.2012 privind crîteriile generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat
 10. Ordin 3844/2016 din 24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar
 11. HG 500/2011 privind Registrul general de evidență al salariaților
 12. Legea 16/1996 Legea Arhivelor Naționale
 13. Ordonanța de urgență nr. 20/2016 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative

Relatii suplimentare se pot obține la secretariatul Colegiului Naţional „Gheorghe Lazăr” Sibiu, cu sediul în Sibiu, jud. Sibiu, str. Gheorghe Lazăr nr. 1-3, telefon 0269212896, e-mail cnglazar@gmail.com.

X